algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn ook hier in pdf te downloaden.

Module A. Algemeen

Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities

A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Base IP ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
A.1.2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen.
A.1.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Contractant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Base IP alleen bindend indien en voor zover deze door Base IP uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
A.1.4. Nadere afspraken prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.
A.1.5. De definities van de met een beginhoofdletter geschreven termen zijn aan het einde van de Module Algemeen te vinden en zijn van toepassing op alle modules.

Artikel A.2. Algemeen aanbod en contractsluiting

A.2.1. Ieder algemeen gedaan aanbod van Base IP is vrijblijvend. Op grond van het algemene aanbod, kan Contractant een (elektronisch) bestelformulier invullen om Diensten aan te vragen. Dit geldt als een aanbod van Contractant.
A.2.2. Afhankelijk van de aard en inhoud van de aanvraag en de eventueel benodigde bijgeleverde bescheiden, zal Base IP de aanvraag accepteren of afwijzen.
A.2.3. Afwijzing zal bijvorbeeld, doch niet uitsluitend, kunnen plaatsvinden indien:
a) Benodigde bescheiden ontbreken of niet voldoen aan eisen door Base IP gesteld;
b) Zekerheidstelling is gevraagd door Base IP en niet verschaft door Contractant;
c) Contractant handelingsonbekwaam blijkt.
A.2.4. Indien een aanvraag wordt afgewezen, zal Base IP Contractant daarvan in beginsel binnen veertien (14) dagen na indiening schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen. Weigering of geen reactie door Base IP leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

Artikel A.3. Specifiek aanbod en contractsluiting

A.3.1. Een offerte specifiek voor Contractant opgesteld door Base IP is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Base IP, tenzij anders aangegeven in de offerte.
A.3.2. Contractant dient de offerte Schriftelijk te aanvaarden. Indien Contractant dit nalaat, maar er op andere wijze mee instemt, althans redelijkerwijs voldoende die indruk wekt, dan geldt de gehele offerte als aanvaard.
A.3.3. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de aanvaarding Base IP heeft bereikt, tenzij Base IP de offerte reeds daarvoor of binnen 48 uur daarna heeft ingetrokken, in welk geval geen Overeenkomst ontstaat. Intrekking door Base IP leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

Artikel A.4. Duur en opzegging

A.4.1. Iedere Duurovereenkomst wordt aangegaan voor de termijn genoemd op de Base IP Website, het bestelformulier of de offerte. Indien geen termijn is genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een termijn van twaalf maanden. Tenzij het aanbod of de offerte anders bepaalt, wordt een Duurovereenkomst bij het uitblijven van een Schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden.
A.4.2. Overeenkomsten niet zijnde Duurovereenkomsten, worden als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.
A.4.3. Indien Contractant enige op hem rustende verplichting uit een Overeenkomst niet nakomt, heeft Base IP het recht de uitvoering van alle met Contractant gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Base IP op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
A.4.4. Base IP is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst Schriftelijk zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:
a) Contractant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt.
b) Na het sluiten van de Overeenkomst Base IP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Contractant de verplichtingen niet zal nakomen.
c) Contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
d) Door de vertraging aan de zijde van Contractant niet langer van Base IP kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities voldoet.
e) Contractant overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet.
f) Op enig vermogensdeel van Contractant beslag wordt gelegd.
A.4.5. Indien de overeenkomst op de in artikel A.4.4 bedoelde gronden wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Base IP op Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien Base IP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
A.4.6. Indien de ontbinding aan Contractant toerekenbaar is, heeft Base IP recht op vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.
A.4.7. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Base IP gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Diensten en eventueel Accounts behorend bij die Overeenkomst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Contractant in Base IPs systemen opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Base IP is daarbij niet verplicht Contractant uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Contractant wel om een kopie vragen.

Artikel A.5. Uitvoering van de Overeenkomst

A.5.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Base IP deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
A.5.2. Door Base IP opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk is aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Base IP is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Contractant haar Schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
A.5.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Base IP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Contractant, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
A.5.4. Contractant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Contractant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Base IP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Base IP worden verstrekt.

Artikel A.6. Service Level Agreements

A.6.1. Afhankelijk van de Dienst, kan het serviceniveau van de Dienst nader zijn geregeld door een SLA.
A.6.2. Tenzij de SLA uitdrukkelijk anders bepaalt, staan de bepalingen daaruit in rangorde onder de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
A.6.3. Tenzij de toepasselijke SLA uitdrukkelijk anders bepaalt, vormen de prestatienormen daarin, bijvoorbeeld betreffende een beschikbaarheidspercentage voor de Dienst, geen garanties maar indicaties.

Artikel A.7. Account

A.7.1. Tenzij anders is overeengekomen, zal Base IP Contractant en/of Gebruikers een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren.
A.7.2. Iedere actie die middels het Account van Contractant of een Gebruiker plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Contractant te zijn geschied. Indien Contractant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Contractant dit zo spoedig mogelijk aan Base IP te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

Artikel A.8. Wijziging dienst

A.8.1. Indien Base IP Meerwerk moet verrichten, is Base IP gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Contractant in rekening te brengen.
A.8.2. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Base IP Contractant tijdig heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Contractant zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd (Meer)werk.

Artikel A.9. Eigendomsvoorbehoud

A.9.1. Zolang Contractant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Base IP.
A.9.2. In geval Contractant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Base IP niet nakomt, is Base IP zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Base IP op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel A.10. Prijzen

A.10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en tenzij het een consumentklant betreft, zijn alle door Base IP genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
A.10.2. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Contractant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Base IP het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
A.10.3. Alle prijzen op de website van Base IP zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
A.10.4. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is Base IP gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Base IP zal Contractant hiertoe ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen.
A.10.5. Indien Contractant als consument partij vormt bij de Overeenkomst, kan Contractant de Overeenkomst opzeggen tot het moment waarop de tariefwijziging in werking treedt, met een opzegtermijn van één maand.
A.10.6. Indien Contractant niet als Consument handelt, bestaat deze bevoegdheid tot opzegging slechts indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 4% per jaar.

Artikel A.11. Betalingsvoorwaarden

A.11.1. Base IP zal voor het door Contractant verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan Contractant. Indien een Dienst in fasen wordt geleverd, is Base IP gerechtigd per geleverde fase te factureren. De betalingstermijn van een declaratie is 14 dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders bepaald in de Overeenkomst.
A.11.2. In afwijking van het vorige lid is Base IP niet verplicht een declaratie te sturen indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is. Contractant zal maandelijks dan wel per een andere overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Base IP.
A.11.3. Indien Contractant niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag 2% per maand en €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Base IP.
A.11.4. Bij een niet tijdige betaling is Contractant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
A.11.5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Contractant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Contractant wordt gelegd, Contractant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
A.11.6. In bovenstaande gevallen heeft Base IP voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Contractant die hierdoor mocht ontstaan.
A.11.7. Uitsluitend betalingen aan Base IP zelf werken bevrijdend.

Artikel A.12. Rechten van intellectueel eigendom

A.12.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Base IP of diens licentiegevers.
A.12.2. Contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Contractant de programmatuur of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien kennelijk per abuis is nagelaten aan Contractant zo'n recht te verstrekken.
A.12.3. Het is Contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
A.12.4. Het is Base IP toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien Base IP door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Contractant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
A.12.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Base IP. Contractant zal een onmiddellijk opeisbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling en 10.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Base IP, onverminderd het recht van Base IP om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Base IP Contractant in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Contractant tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.13. Aansprakelijkheid

A.13.1. De aansprakelijkheid van Base IP voor directe schade geleden door Contractant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Base IP van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Contractant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Base IP, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Contractant onder de Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 euro (exclusief BTW).
A.13.2. De totale aansprakelijkheid van Base IP voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
A.13.3. Aansprakelijkheid van Base IP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
A.13.4. Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Base IP geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Base IP.
A.13.5. De aansprakelijkheid van Base IP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant Base IP onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Base IP ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Base IP in staat is adequaat te reageren.
A.13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Base IP meldt.
A.13.7. Contractant vrijwaart Base IP voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Dienst welke door Contractant aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door Base IP geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Contractant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Contractant vrijwaart Base IP tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Contractant en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Contractants verantwoordelijkheid vallen.

Artikel A.14. Storingen en overmacht

A.14.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
A.14.2. Onder deze omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Base IP bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Contractant het gebruik aan Base IP heeft voorgeschreven, (d) onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden (door ziekte of anderszins) en (e) overheidsmaatregelen.
A.14.3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel A.15. Personeel

A.15.1. Contractant zal werknemers van Base IP die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Contractant verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
A.15.2. Het is Contractant niet toegestaan om zolang de relatie tussen Contractant en Base IP voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Base IP in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Base IP. Onder werknemers van Base IP worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Base IP of van één van de aan Base IP gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Base IP of van één van de aan Base IP gelieerde ondernemingen waren.

Artikel A.16. Geheimhouding

A.16.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
A.16.2. Base IP zal geen kennis nemen van gegevens die Contractant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Base IP, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Base IP daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Base IP zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
A.16.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel A.17. Wijzigingen AV

A.17.1. Base IP behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
A.17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Base IP of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
A.17.3. Indien Contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel A.18. Slotbepalingen Module Algemeen

A.18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
A.18.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Base IP gevestigd is.
A.18.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
A.18.4. Informatie en mededelingen op de website van Base IP zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
A.18.5. De door Base IP ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Contractant.
A.18.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
A.18.7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Contractant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) zelf.
2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
3. Diensten: de diensten die Base IP ten behoeve van Contractant zal verrichten, zoals bijvoorbeeld:
a) Rackverhuur: verhuur van rackspace in een datacentrum.
b) Dedicated hosting: het via internet uitsluitend aan Contractant beschikbaar stellen van een of meerdere computers ten behoeve van opslag van gegevens.
c) IP-transit: betaalde doorgifte van internetverkeer.
d) Andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Base IP.
4. Base IP: het bedrijf Base IP B.V., gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52053466.
5. Base IP Website: de website van Base IP, bereikbaar via het domein www.baseip.com.
6. Downtime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals Hosting – is onderbroken of opgeschort.
7. Duurovereenkomst: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
8. Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Base IP ten behoeve van Contractant geleverde Dienst gebruikt.
9. Materialen: Alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met de Diensten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
10. Meerwerk: het verlenen van meer of uitgebreidere Diensten dan is afgesproken in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Contractant, hetzij door omstandigheden die bij het uitbrengen van de offerte en/of de totstandkoming van de Overeenkomst niet bekend waren, noch behoorden te zijn.
11. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen daarvan.
12. Contractant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Base IP een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Base IP daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
13. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Base IP en Contractant ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Base IP en de geldige aanvaarding daarvan door Contractant.
14. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
15. Service Level Agreement, SLA: overeenkomst tussen Base IP en Contractant waarbij zo concreet en meetbaar mogelijke normen aan de te leveren Diensten worden verbonden.
16. Uptime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals hosting – niet is onderbroken of opgeschort.